Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Jaśle im. dr. Stanisława Kadyiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Muzeum Regionalne w Jaśle im. dr. Stanisława Kadyiego.

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– na stronie są opublikowane dokumenty PDF, które nie są dostępne. Pliki są skanami i nie mają warstwy tekstowej (OCR).

– w niektórych miejscach serwisu teksty są justowane

– miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Spólnik, archeologia@muzeumjaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 446 23 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Muzeum Regionalne w Jaśle im dr. Stanisława Kadyiego, ul. Kadyiego 11

Wejście do muzeum znajduje się od ul. Kadyiego. Za budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do głównego wejścia prowadzą schody, przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami nie ma barier architektonicznych. Szerokość przestrzeni komunikacyjnych pozwala na poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchu (osoby na wózkach inwalidzkich mogą mieć jednak problemy z swobodnym poruszaniem się) z wyłączeniem części biurowych. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda. W sali ekspozycyjnej zwanej również gabinetem dr. Kadyiego znajduje się podjazd umożliwiający swobodny dostęp do ekspozycji.

Na parterze budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijak. Na każdym piętrze znajdują się tablice tyflograficzne z planem poszczególnych kondygnacji. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. Muzeum posiada w swoim wyposażeniu również beacony.

Dodatkowo w planach jest stworzenie audiodeskrypcji przystosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami narządu wzroku.

Na drzwiach zamontowane są tabliczki z napisami w języku Braille’a. Takie same tabliczki umieszczone są również na barierkach prowadzących drogami ewakuacyjnymi. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Muzeum Regionalne w Jaśle nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Opublikował(a): Natalia Spólnik

Ostatnia zmiana: