Rada Muzeum

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Dokonuje także oceny, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego, działalności muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działania. Jest powoływania przez Radę Miejską w Jaśle.

Obecny skład Rady Muzeum został powołany na mocy  UCHWAŁY Nr LXX/731/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2018 r. W związku ze śmiercią jednego z członków Rady Felicji Jałosińskiej, Rada Miejska Jasła UCHWAŁĄ Nr XXXV/302/2020 z dnia 26 października 2020 r. powołała Józefa Laskowskiego na członka Rady Muzeum.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: